Π.Σ.Ο. – W.F.T.U.

11 Απριλίου, 2011

Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία, οι εργασίες του 16ου Συνέδριου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (W.F.T.U.), που έγιναν στην Αθήνα από τις 6 μέχρι τι 9 Απρίλη, φτάνοντας σε ένα κύκλο επιτυχημένης παγκόσμιας δράσης 65 χρόνων !


Painting by Pablo Picasso on the occasion of 10th anniversary of WFTU in 1955

» The central target of our struggle should be the contemporary needs of the working family, the planetary problems, the health and security (…)».
» Ο κεντρικός στόχος του αγώνα μας θα πρέπει να τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής οικογένειας, τα πλανητικά προβλήματα, η υγεία και η ασφάλεια (…)».

» Solidarity to the working class of all countries, to those who struggle for the life and the rights, for the abolition of exploitation, to all of those who struggle and we are standing on their side (…)».
» Αλληλεγγύη προς την εργατική τάξη όλων των χωρών, σε εκείνους που αγωνίζονται για τη ζωή και τα δικαιώματα, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης, σε όλους εκείνους που αγωνίζονται και στεκόμαστε στο πλευρό τους (…)».

» The Congress was concluded with the election of the President and the Presidential Council. Brother Muhammad Shaaban Azzouz was re-elected in the position of the President for the next 5 years. Moreover an electoral procedure took place for the voting of the Presidential Council were 598 representatives and 213 observers (advisory vote) voted for the new Presidential Council».
» Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εκλογή του Προέδρου και του Προεδρικού Συμβουλίου. Ο σύντροφος Muhammad Shaaban Azzouz επανεκλέχθηκε στη θέση του προέδρου για τα επόμενα 5 χρόνια. Επιπλέον, μια εκλογική διαδικασία διεξήχθη για την ψήφιση του Προεδρικού Συμβουλίου ήταν 598 εκπρόσωποι και 213 παρατηρητές (συμβουλευτική ψηφοφορία) ψήφισαν για το νέο Προεδρικό Συμβούλιο».

The Congress ended with the “International”.

Το Συνέδριο έκλεισε με την «ΔΙΕΘΝΗ» !

Πηγή: http://www.wftucentral.org/?p=3667&language=en#more-3667