Καλόπαιδα, σας πήραμε χαμπάρι, κόψτε το δούλεμα !

14 Νοεμβρίου, 2008

Επειδή πολλοί μας παίζουν το … παπά !

Επειδή κι η κοροϊδία έχει τα όριά της !

Επανέρχομαι …

Για το 65ωρο, ο λόγος, που υπερψήφισαν η ΝΔ το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για να διαλυθούν οι αμφισβητήσεις, παραθέτω το κείμενο που ψηφίστηκε τις προάλλες και θα εισαχθεί για έγκριση στην Ολεμέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 16/12/2008.

(οι υπογραμμίσεις, δικές μου)

» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
[ 10597/2/2008  –  C6-0324/2008 – 2004/0209 (COD) ]
(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου
( 10597/2/2008 – c6-0324/2008 ),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
( COM (2004) 0607 ),

– έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής
( COM (2005) 0246 ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
( Α6-0000-2008 ),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επίτροπή «.

Αυτό το παραπάνω, αποτελεί την Έκθεση Σέρκας, που υπερψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ !

Μερικές παρατηρήσεις :

α. Όταν μιλάνε για «Οργάνωση του χρόνου εργασίας», εννοούν τον διαχωρισμό (πλέον) του χρόνου εργασίας σε ΕΝΕΡΓΟ και ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ (κατά συνέπεια τον πληρωμένο χρόνο εργασίας και τον χρόνο εργασίας που ο εργαζόμενος θα δουλεύει τζάμπα) !

β. Όταν μιλάνε για «Οργάνωση του χρόνου εργασίας»,εννοούν την ετήσια διευθέτησή του !

γ. Όταν μιλάνε για «Οργάνωση του χρόνου εργασίας», εννούν καθαρά και ξάστερα το 65ωρο !

δ. Όσοι μιλάνε για το «opt-out» (μας έφαγε κι η … ξενομανία) δηλαδή τη ρήτρα εξαίρεσης κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή διατηρείται για 3 χρόνια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά !

ε. Τέλος, ας μην «κρύβονται» ορισμένοι από τις δικαιολογίες του είδους «τι να κάναμε, κι οι άλλοι το ψήφισαν», δεν πείθουν κανέναν !

Τα προσχήματα κατέρρευσαν, οι μάσκες έπεσαν !