Ραμφίσματα της Συνθήκης του Μάαστριχτ

14 Μαρτίου, 2008

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, υπάρχουν στην Ελλάδα δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων και θεσμών.

Η μία κατηγορία αγκαλιάζει τους λεγόμενους … ευρωλιγούρηδες (σύμφωνα με την … Ζουράρειον φρασεολογίαν και όχι μόνον!) – σ΄αυτήν ανήκουν οι πολιτικοί, τα κόμματα και οι … κοινωνικοί εταίροι, που είναι ένθερμοι υποστηριχτές της ΕΕ και κατά συνέπεια και της λεγόμενης Συνθήκης του Μάαστριχτ, δηλαδή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί είναι τα κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ, καθώς και οι γύρω από αυτά κινούμενοι συνδικαλιστές, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κλπ. κλπ.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στους εκ πεποιθήσεως (και εκ … Προγράμματος, βεβαίως βεβαίως!) πολέμιους κάθε είδους … ευρωμονοδρόμου. Σ΄αυτήν την κατηγορία ανήκει το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ, και πολλοί άλλοι άνθρωποι και πολιτικοί ή κοινωνικοί φορείς.

Επειδή δε, τον τελευταίο καιρό πολλοί πολιτικοί και άλλοι … παρατρεχάμενοι, τάζουν … λαγούς με πετραχήλια (είτε λόγω … συνεδρίων, είτε λόγω … αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού της χώρας), κάνοντας πως δεν καταλαβαίνουν τί … υπόγραψαν τότε το 1992 στο Μάαστριχτ, θα παραθέσω πιο κάτω δύο άρθρα που αφορούν στην Οικονομική πολιτική (Κεφ. 1 του Τίτλου vi) που συναποφασίστηκε τότε και επικυρώθηκε (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ) από την Ελληνική Βουλή.

» Άρθρο 102 Α »
Τα κράτη – μέλη ασκούν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 και στα πλαίσια των γενικών προσανατολισμών που αναφέρονται στο άρθρο 103, παραγρ. 2. Τα κράτη – μέλη και η Κοινότητα δρουν σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, και σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 3 Α.

» Άρθρο 103 »
1. Τα κράτη – μέλη θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές θέμα κοινού ενδιαφέροντος και τις συντονίζουν στα πλαίσια του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 Α.
2. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από σύσταση της Επιτροπής, συντάσσει σχέδιο των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών – μελών και της Κοινότητας και απευθύνει έκθεση με τα πορίσματά του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με βάση την έκθεση αυτή του Συμβουλίου, συζητά τα συμπεράσματα για τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών – μελών και της Κοινότητας.
Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, διατυπώνει σύσταση, όπου εκτίθενται αυτοί οι γενικοί προσανατολισμοί. Το Συμβούλιο, γνωστοποιεί τη σύστασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί στενότερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και συνεχής σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων των κρατών – μελών, το Συμβούλιο, βάσει εκθέσεων που υποβάλλει η Επιτροπή, παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις σε κάθε κράτος – μέλος και στην Κοινότητα, καθώς και τη συνέπεια των οικονιμικών  πολιτικών με τους γενικούς προσανατολισμούς που αναφέρονται στην παραγρ. 2, και προβαίνει τακτικά σε συνολική αξιολόγηση.
Για τους σκοπούς αυτής της πολυμερούς εποπτείας, τα κράτη – μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα σημαντικά μέτρα που λαμβάνουν στον τομέα της οικονομικής τους πολιτικής και της διαβιβάζουν όποιες άλλες πληροφορίες κρίνουν αναγκαίες.
4. Όταν διαπιστώνεται, στα πλαίσια της διαδικασίας της παραγρ. 3, ότι η οικονομική πολιτική ενός κράτους – μέλους αντιβαίνει προς τους γενικούς προσανατολισμούς της παραγρ. 2 ή ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από σύσταση της Επιτροπής, μπορεί να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις προς το οικείο κράτος – μέλος. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να ανακοινώσει δημοσία τις συστάσεις του.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και η Επιτροπή διαβιβάζουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της πολυμερούς εποπτείας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν το Συμβούλιο έχει ανακοινώσει δημοσία τις συστάσεις του.
5. Το Συμβούλιο, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 189 Γ, μπορεί να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για τη διαδικασία πολυμερούς εποπτείας που αναφέρεται στις παραγρ. 3 και 4 του παρόντο άρθρου.

Ως είναι φυσικό, η οικονομική πολιτική της ΕΕ, περιγράφεται σε πληθώρα άρθρων (και όχι μόνο στα παραπάνω αναφερόμενα), αλλά, πιστεύω και σε αυτά που παράθεσα, μπορεί να γίνει κατανοητό στην αναγνώστη, το πόσο χειροπόδαρα αλυσσοδέσαν τον λαό μας οι … εραστές της ΕΕ και της Συνθήκης του Μάαστριχτ!
Το πόσο μεγάλες είναι οι ευθύνες των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ!